دسته بندی ها

الکترونیک

الکترونیک

   تا قبل از یکی دو قرن اخیر، همه‌ی وسایل زندگی انسان مکانیکی بود. از وسایل دقیق اندازه‌گیری بگیرید تا وسایل جنگی و صنعتی. حتی ساعت‌ها نیز کاملاً مکانیکی بودند…