دسته بندی ها

نرم افزار های مربوطه کیهان شناسی

معرفی نرم افزار های مربوطه

در محاسبات مربوط به علم کیهان‌شناسی، ما دو نوع نرم‌افزار داریم. نوع اول، نرم‌افزارهای مربوط به محاسبات جبر تانسوری است که ریاضیات این علم بر این جبر بنا شده است…