دسته بندی ها

مقدمه کیهان شناسی

کیهان شناسی

از دورادور نگاه کنید! منظومه‌ی خورشیدی ما از چه چیز درست شده است؟ کِی و چگونه متولد شد؟ ابعاد آن چقدر است؟ چرا مانند یک دیسک تخت است؟ این منظومه…